Årsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 1.1–31.12.2020

Westnergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. Bolagets företags- och organisationsnummer är 2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. Bolaget ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den gångna räkenskapsperioden var bolagets tolfte. Westenergys huvuduppgift är att driva en avfallsförbränningsanläggning. Bolaget fungerar enligt självkostnadsprincipen och delar inte ut dividender.

På den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, lät bolaget bygga en anläggning som är specialiserad på energiutnyttjande och förädlande av det samhällsavfall som inte lämpar sig för materialåtervinning, och säljer avfallshanteringstjänster till sina aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Energin som produceras i anläggningen omvandlas till elektricitet och fjärrvärme i samarbetspartens, Vasa Elektriska Ab:s, anläggningar. Westenergys anläggning färdigställdes och togs i bruk i augusti 2012.

Under året 2019 slutfördes förhandlingarna om ägararrangemang varvid Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy blev en betydande ägare i bolaget. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy inledde avfallsleveranserna 1.7.2020.

Under år 2020 strävade man på Westenergy Oy Ab:s anläggning fortsättningsvis efter att nå en bra användningsgrad och en hög verkningsgrad. Det hade gjorts betydande investeringar i bland annat rökgasrening och möjligheten att utvinna värme i rökgaserna mot slutet av år 2019, och året 2020 visade att investeringarna uppfyllde fint de satta målen. I fjärrvärmeproduktionen sattes ett nytt rekord. Rökgasreningen i anläggningen förbättrades ytterligare i betydande grad. Även vid avfallsutnyttjande nåddes ett nytt rekord, 193 675 ton. Därtill steg anläggningens verkningsgrad till en rekordnivå. Produktionsmässigt var året 2020 alltså rätt så lyckat. Hög användningsgrad och framför allt årsservicen som genomfördes på ett utmärkt sätt, garanterade ett bra resultat också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bolagets omsättning ökade en aning från föregående år, vilket berodde huvudsakligen på större fjärrvärmevolymer och lägre kostnader jämfört med föregående år. Elpriset under år 2020 var sämre än förväntat. Elleveranserna nådde inte förväntningarna, vilket dock delvis berodde på de ökade fjärrvärmeleveranserna och hade således ingen stor ekonomisk betydelses för Westenergy. Under året inleddes även värmelagringsförsök med lovande resultat.

Coronapandemin som i början av året hunnit spridit sig över hela världen påverkade även Westenergys verksamhet. Restriktioner av olika slag blev en del av vardagen under årets lopp. Då årssevice blev aktuell hösten 2020 var pandemiläget som värst i Vasaregionen. Dessutom skulle en fjärdedel av arbetskraften som deltog i årsservicen komma från utlandet. Därför krävde planeringen och genomförandet av driftsstoppet extra stor mycket noggrannhet och resurser. Genomförandet lyckades trots allt på ett utmärkt sätt och inga smittfall eller misstankar om smitta rapporterades under årsservicen.

 

Mängden bottenslagg som uppstod och hanterades var på samma nivå som under föregående år. Utvecklingsarbetet kring vidare förädling av bottenslaggen i samarbete med våra samarbetspartners Lakeuden Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy har lett till resultat. Hanteringen av bottenslagg och verksamhetsmodellerna i anknytning till den har ytterligare effektiverats medan man lyckats få ner de relaterade kostnaderna.
Hanteringen av bottenslagg konkurrensutsattes år 2020. Suomen Erityisjäte Oy vann med sitt anbud, och ett avtal om vidarebehandling av bottenslagg har gjorts med dem.

Underhållskostnaderna underskred den budgeterade nivån och var lägre än under det föregående året. Den effektivt genomförda årsservicen var en faktor som bidrog till detta. Westenergys driftsstopp för årsservicen inleddes redan i slutet av oktober och varade i två veckor. På grund av Coronapandemin förutsatte driftsstoppet en bra framförhållning: vissa anskaffningar och avtal måste göras i god tid på förhand, redan under våren, för att säkerställa tillgången.

Kostnaderna för kemikalier hölls på samma nivå som under föregående år. Ibruktagandet av rökgasskrubbern innebar ett antal nya kemikalier, men tack vare skrubbern lyckades man få en bra kontroll över totalkostnaderna för kemikalier. Överlag var förändringarna i Westenergys kostnader klart mindre än under föregående år och också mindre än förväntades. Också fasta kostnader var lägre än under det föregående året och underskred den budgeterade nivån, bortsett från avskrivningarna. Finansieringskostnaderna blev mindre jämfört med det föregående året. Coronapandemin orsakade även betydande inbesparningar i administrativa kostnader såsom rese- och utbildningskostnader samt kostnader för vissa tjänster. Det här var en naturlig följd av olika nationella restriktioner som gällde resor och sammankomster i hela landet.

Under räkenskapsperioden 2020 var investeringarna totalt 2,19 miljoner euro. Den mest betydande investeringen gjordes för att färdigställa satsningen i rökgasskrubbern. Investeringen genomfördes i huvudsak år 2019 och skrubbern togs i testanvändning redan i november 2019. Slutliga installeringsarbeten och ibruktagandet skedde dock först år 2020. Tack vare investeringen kan Westenergy nu mer effektivt uppfylla de rengöringskrav som definieras för rökgaser i EU:s BREF-dokument. Samtidigt kan värmeenergin i rökgaserna utvinnas effektivt. Ytterligare har bolaget gjort betydande investeringar bland annat i transportband och kringutrustning för påsfilter, ett nytt operativsystem, ett system för kvicksilveranalyser samt en oljeavskiljare för dagvatten. Under det gångna året inleddes även projekteringen av en ny infartsväg och ett område för mellanlagring av avfall.

Westenergys investeringsprogram för åren 2019–2020 har varit betydande och påverkat avskrivningarna. Under året ökade avskrivningarna i takt med att investeringarna aktiverades, och ökningen blev kännbar jämfört med det föregående året. Bolagets styrelse har fattat ett beslut om ett nytt avskrivningsprogram. Enligt avskrivningsprogrammet ska Westenergy från och med början av år 2022, med stöd av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, övergå till maximala avskrivningar för fastigheternas del som bättre motsvarar fastigheternas konditionsutveckling.

Bolagets kassaflöde är bra. År 2020 har bolaget förhandlat fram ett nytt tilläggsfinansieringsarrangemang på 8,5 miljoner euro för att täcka sina investeringsbehov. En miljon euro lyftes som tilläggsfinansiering i december 2020. Resten av det avtalade arrangemanget ska utnyttjas år 2021.

Westenergy har bearbetat sin strategi under det gångna året. Bolagets strategi definieras långt av EU:s och Finlands mål i klimatfrågor och frågor kring cirkulär ekonomi. Westenergy fattar beslut om och söker framtida lösningar tillsammans med sina ägarbolag och eventuella övriga samarbetspartners. Westenergy har varit en föregångare i sin bransch och medverkat för fastställandet av ett Green Deal-paket för branschen. Enligt en utredning som miljöministeriet lät göra har paketet vunnit försiktigt understöd även hos nationella aktörer i branschen. Westenergy är starkt med och stöder undersöknings- och forskningsprojekt som baserar sig på cirkulär ekonomi-tänkandet och klimatfrågor. Tillsammans med bl.a. Vasa universitet och VEBIC har bolaget haft tätt samarbete kring dessa teman. Utgående från strategiarbetet har man under räkenskapsperioden fört framåt ett antal utvecklingsprojekt i anslutning till bland annat tillvaratagande av koldioxid, mer effektivt utnyttjande av biobränslen, värmelagring, energiutvinning och förädling av de avfallsfragment som inte lämpar sig för materialåtervinning, utredande av en eventuell tilläggskapacitet samt skapande av en vägkarta för cirkulär eknomi och uppbyggande av ett ekosystem för energiåtervinningsbranschen. Bolaget har också varit aktivt med i att utveckla lösningar för cirkulär ekonomi i samarbete med bland annat Korsholms kommun, Vasaregionens Utveckling Ab och sina ägarbolag.

Westenergy Oy Ab förbinder sig till att följa den kvalitets- och miljöpolitik samt arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitik som uppgjorts för bolaget. Genom sina certifierade system strävar Westenergy Oy Ab till att kontinuerligt och övergripande utveckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet. Med hjälp av arbetshälso- och arbetssäkerhetssystem kan man genom att identifiera och kontrollera riskerna säkerställa personalens hälso- och funktionsförmåga samt höja nivån på bolagets arbetssäkerhets- och arbetshälsovårdsverksamhet. Genom de åtgärder och program som finns fastställda i bolagets miljösystem strävar Westenergy Oy Ab efter att kontrollera miljöriskerna. Westenergy Oy Ab rapporterar till sina intressenter om utvecklingen av kvalitets-, miljö samt arbetshälso- och arbetssäkerhetsaspekterna i huvudsak genom sin årsberättelse. Westenergys ledningssystem, som motsvarar kraven i kvalitets- (ISO 9001:2015) och miljöstandarderna (ISO 14001:2015) samt kraven i arbetssäkerhets- och arbetshälsostandarderna (ISO 45001:2018) har auditerats under år 2020 av utomstående, oberoende auditerare.

Vid början av räkenskapsperioden hade bolaget 33 anställda, och vid räkenskapsperiodens slut likaså 33 anställda. I medeltal har antalet anställda under 2020 varit 37 personer. De av bolaget utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2020 till 2 266 380 euro. I tabellen nedan ses nyckeltal om bolagets personal.

Under den avslutade räkenskapsperioden har bolagets styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), Ragnvald Blomfeldt (viceordförande), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Teuvo Suominen och Harri Virtanen (ordinarie medlemmar). Styrelsen har sammanträtt sammanlagt tio gånger under den gångna räkenskapsperioden. Olli Alhoniemi har fungerat som bolagets verkställande direktör. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har fungerat som bolagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, CGR, som huvudrevisor.

Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat något anmärkningsvärt.

Bolagets registrerade aktiekapital var i slutet på räkenskapsperioden 15 903 873 euro. Bolaget har 15 903 873 aktier. Aktierna omfattas av bolagsordningens inlösningsklausul, enligt vilken inlösningsrätt innehas i första hand av de övriga aktionärerna och i andra hand av bolaget själv, om aktierna byter ägare och den nya ägaren inte tillhör de nuvarande ägarna.

Då bolaget fungerar enligt självkostnadsprincip är det inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska nyckeltal med vinststrävande företagsverksamhet för att skapa en bild av den ekonomiska situationen eller resultatet.
I enlighet med bolagsordningens 3 § delar bolaget inte ut dividender. Styrelsen framför att bolagets resultat på 12 038,92 euro flyttas till bolagets kapitals vinst-/förlustkonto.

 

Vasa 25.2.2021

Westenergy Oy Ab, Styrelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

PRINCIPER FÖR UTARBETANDE AV BOKSLUT

Bestämmelser som iakttas
Bokslutet har upprättats med beaktande av bestämmelserna gällande småföretag (2 och 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifter som skall tas upp i små- och mikroföretags bokslut).

Derivat
Bolaget har ingått ett avtal om räntederivat i syfte att kontrollera räntenivån. Säkringsredovisning tillämpas på räntederivat. Säkringsinstrumentets resultateffekt registreras samtidigt som säkringsobjektet. Orealiserade värdeförändringar tas upp i det egna kapitalets fond för verkligt värde. I det verkliga värdet har den beräknade restituerade skatten beaktats.

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER SAMT VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSMETODER

De immateriella tillgångarna bland bolagets bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift.

Bolagets anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsutgiften som inkluderar rörliga utgifter liksom även den andel av de fasta utgifterna som hänför sig till anskaffningsutgiften.

Anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen är uppgjord enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska brukstid.

I övrigt har vid upprättandet av bokslutet iakttagits värderings- och periodiseringsprinciperna och -metoderna i förordningen om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

DERIVATAVTAL SOM SKYDD MOT RÄNTERISKER

Ränteswapavtalets nominellt värde 21 000 000 euro, 8.12.2017–8.12.2027, räntan 3 månaders Euribor. Bolaget får 3 månaders Euriborränta och betalar en fast ränta.

Detta ränteswapavtal skyddar Westenergy Ab:s lån på 24,6 MEUR, som förfaller om 2 år. Lönevillkoren omprövas 2022.

Ränteswapavtalets kassaflöden bokförs som resultat i perioder som motsvarar det skyddade lånets ränteflöden, från bokslutets balansdag fram till 8.12.2027.

Avtalets gängse värde vid bokslutets balansdag:

BOKFÖRINGSBÖCKER

Dagbok, ADB

Huvudbok, ADB

Balansbok, bundet

Löneberäkning, skilt

VERIFIKATIONSSLAG

Bankkonto, Handelsbanken verifikationsslag 20

Inköpsfakturor verifikationsslag 71

Elektroniska inköpsfakturor verifikationsslag 73

Kassa- och memorialverifikat verifikationsslag 90

Momsregistreringar verifikationsslag91

Övervältringar verifikationsslag 92

Bokslutet har signerats av

 • Paavo Eloniemi
  styrelsens ordförande
 • Olli Alhoniemi
  verkställande direktör
 • Ragnvald Blomfeldt
  styrelsemedlem
 • Paavo Hankonen
  styrelsemedlem
 • Jouko Huumarkangas
  styrelsemedlem
 • Teuvo Suominen
  styrelsemedlem
 • Harri Virtanen
  styrelsemedlem

BOKSLUTSPÅTECKNING

Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. 8.4.2021 Kjell Berts, CGR.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Westenergy Oy Ab

Revision av bokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Westenergy Oy Ab (fo-nummer 2165379-9) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av
verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Vasa 8.4.2021

Ernst & Young Ab
revisionssamfund

 

Kjell Berts
CGR