Årsberättelse 2020

Precis som i otaliga andra företag, satte den världsomfattande coronapandemin sin prägel även på Westenergys år 2020, med följder som ser ut att sträcka sig långt till år 2021. Westenergys uppgift är kritisk med tanke på samhällsfunktioner, för att vi säkerställer att både avfallshanteringen och energiproduktionen fungerar. Då pandemin bröt ut i vårvintern var vi tvungna att fatta snabba beslut för att trygga personalens hälsa och säkerhet och således även bolagets kärnfunktioner. Utöver ett flertal andra åtgärder övergick kontorspersonalen och den administrativa personalen till distansarbete, besöken till anläggningen avbröts och all fysisk kontakt minimerades på arbetsplatsen för att bekämpa smittspridning. Jag vill tacka vår personal för deras ypperliga arbetsinsats och långsiktighet under coronaåret. Åtgärderna har haft effekt, men det är ytterst viktigt att vi alla har tålamod att fortsatta iaktta dem tills pandemin avtar.

Vi säkerställer att både avfallshanteringen och energiproduktionen fungerar.

Även om pandemin på många sätt ändrade särskilt våra arbetssätt, kunde bolagets kärnfunktioner tryggas. År 2020 inledde Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Westenergys nyaste ägarbolag, sina avfallsleveranser till anläggningen, så vi ansvarar nu för energiutnyttjande av det samhällsavfall som inte lämpar sig för materialåtervinning för cirka en halv miljon finländare. I fjol innebar det 194 000 ton samhällsavfall. Jag vill tacka alla våra ägarbolag för ett smidigt samarbete och ett aktivt tag i arbetet för att utveckla cirkulär ekonomi.

Under året satsade vi på att få anläggningen att fungera så effektivt som möjligt och med den högsta möjliga användningsgraden. Vi fick också bevisa rökgasskrubberns inverkan på verksamheten under ett års tidsperiod och är mycket nöjda med resultaten. Nu är anläggningens rökgaser även renare än tidigare, och i fjärrvärmeproduktionen medförde rökgasskrubbern en ökning på 55 gigawattimmar. År 2020 producerade vi cirka 60 procent av fjärrvärmen i Vasas område – sammanlagt 402 gigawattimmar, det vill säga mer än någonsin tidigare under bolagets historia. I elproduktionen blev vi något efter vårt mål med en produktion på 89 gigawattimmar, något som i väsentlig grad berodde på det mycket låga elpriset. Även i fråga om användningsgraden blev vi litet efter vårt mål på grund av ett antal rörbrott som inträffade under sommaren och de underhållsstopp som följde. I sin helhet är produktionssiffrorna för fjolåret mycket bra, men vi jobbar för att ytterligare utveckla anläggningens verksamhet i en renare och effektivare riktning.

År 2020 producerade vi cirka 60 procent av all fjärrvärme i Vasas område.

Genom att sluta avtal om lagring av Westenergys spillvärme i Vasa Elektriska Ab:s och EPV Energia Oy:s värmeenergilager tog vi igen säkra steg mot en mer miljövänlig energiproduktion. Tack vare värmelagret i berggrunden kan den extra värmeenergin som Westenergy producerar i sommartid lagras och utnyttjas när uppvärmningsbehovet är större. På det här sättet kan skillnaden mellan mängden producerad energi och energibehovet jämnas ut. Ibruktagandet av energilagret är ett bra bevis på det fina samarbetet som görs i vår region för en renare och effektivare energiproduktion. Jag vill tacka Vasa Elektriska för ett fungerande samarbete!

Utvecklingen i energibranschen, både nationellt och på EU:s nivå, styrs starkt av målen om minskade utsläpp och särskilt målet om koldioxidneutralitet. Det är viktigt att även vi är med i den utvecklingen. På Westenergy har vi i samarbete med Vasa universitets innovationsplattform VEBIC startat ett projekt för att utreda hurdan teknologi som bäst skulle lämpa sig för tillvaratagande och utnyttjande, eller alternativt för lagring, av koldioxid i vår anläggning. Vi förde projektet målmedvetet framåt även under fjolåret och vi strävar efter en koldioxidneutral energiproduktion fram till slutet av årtiondet. Utöver projektet för tillvaratagande av koldioxid arbetar vi för att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi inom hela vårt verksamhetsområde. Dessutom är vi med på ett projekt som siktar på en mer effektiv produktion och distribution av biogas i hela Österbotten.

Lagstiftningen i anknytning till energi- och avfallsbranschen håller på att genomgå stora förändringar. Eftersom Westenergy fungerar i skärningspunkten mellan två olika branscher kommer dessa förändringar att påverka vår verksamhet och framtid från två håll. I vårt strategiarbete har vi strävat efter att identifiera utmaningarna i vår verksamhetsmiljö och vårt syfte är att trygga bolagets verksamhetsförut-sättningar långt in i framtiden. Avfallets energiutnyttjande har en viktig roll i samhället, därför arbetar vi för att aktivt delta i de diskussioner som utgör ett underlag för förnyandet av lagstiftningen. Med våra samarbetspartners och intresseorganisationer håller vi på att skapa en egen Green Deal för branschen eftersom vi tror att vi med hjälp av gemensamma projekt och målprogram kan nå målen för cirkulär ekonomi mycket effektivare än till exempel genom beskattning. Jag vill tacka bolagets styrelse för dess framtidsinriktade syn och aktiva tag när det gäller bolagets utveckling.

När man talar om mål kring återvinning och cirkulär ekonomi, vänds blickarna lätt mot avfallsbranschen. Det är dock viktigt att komma ihåg att målen för cirkulär ekonomi kan nås endast om man beaktar produkternas hela värdekedja vid planering av reglering. Redan i början av värdekedjan är det viktigt att tänka på produktens hela livscykel och planera vilka material som ska användas för produkter och vilka material som effektivt kan återvinnas efter användningen. Det är också viktigt att man strävar efter att skapa en marknad för det återvunna materialet. Westenergy är med och bidrar till förändringen, men en reell förändring förutsätter samverkan genom hela värdekedjan. En renare och mer hållbar framtid byggs tillsammans.

Olli Alhoniemi
Verkställande direktör

Avfallets energiutnyttjande har en viktig roll i samhället.