Årsberättelse 2020

PROJEKT INOM CIRKULÄR EKONOMI

Projekt inom cirkulär ekonomi

Utgångspunkten för utveckling av ansvarstagande ligger i att identifiera verksamhetens samhälls- och miljöpåverkan.

Vårt mål är att utveckla bolagets kärnverksamhet i en renare och effektivare riktning samt främja utvecklandet av cirkulär ekonomi och innovationer i hela vårt verksamhetsområde.

Kolneutral energiproduktion fram till år 2030

Under år 2020 kartlades olika lösningar som på sikt ska möjliggöra tillvaratagande av koldioxid i anläggningens rökgaser. Utredningen visade att tekniken som bäst lämpar sig för vår anläggning bygger på absorption. Vi kartlade även möjligheterna att utnyttja och lagra koldioxid. Som konsult i projektet fungerade AFRY som stod för simulering och teknisk-ekonomisk planering. Nästa steg i projektet är att vi ska fördjupa våra kunskaper om de lämpliga teknologierna och sträva efter att med våra samarbets-partners skapa förutsättningar för pilottestning och, i ett senare skede, fullskalig implementering av teknologin. Projektet, som ska pågå till slutet av 2020-talet, siktar på att vår energiproduktion ska vara kolneutral fram till år 2030.

Mot en mer klimatvänlig logistik

Målet för det gemensamma projektet, som inleddes år 2020 under ledning av Österbottens förbund och som fått finansiering ur ERUF, är att främja utbyggandet av biogasproduktionen och distributionsnätet för biogas i hela Österbotten. Under fjolåret utreddes bland annat lösningar som gäller produktionskapacitet, distribution och trafikinfrastruktur. För Westenergy är det viktigt att främja användning-en av biogas så att också logistiken i anslutning till vår verksamhet på sikt ska kunna använda klimatvänlig biogas som driftmedel. Inom ramen för projektet arbetar man som bäst med ett flertal arbetspaket, och ett av dem har som syfte att utreda huruvida biogas skulle lämpa sig att användas som sekundärt drivmedel i vår anläggning.

Utvecklingen av cirkulär ekonomi utgår från en vägkarta

I forskningsprojektet CEE4WES (Circular Economy Ecosystem for Waste-to-Energy Sector) som finansieras av Business Finland och genomförs av Vasa universitets innovationsplattform VEBIC har man beskrivit ekosystemet för avfalls- och energiåtervinningsbranschen och strävat efter att identifiera alla medverkande aktörer på så bred front som möjligt. En viktig del av projektet utgjordes av en kartläggning där man utredde de olika aktörernas synpunkter på de centrala forsknings-, utvecklings- och innovationsbehoven som behövs för att nå de uppsatta målen för cirkulär ekonomi och som stöder de finländska företagens möjligheter att nå framgång på exportmarknaden. Resultaten från projektet har även kunnat utnyttjas vid utredningar som gäller utvecklandet av branschens styrmedel.

ARBETSSÄKERHET OCH ARBETSHÄLSA

Hela personalen är med och främjar arbetssäkerheten

För att förbättra säkerheten gjordes år 2020 i genomsnitt fyra säkerhetsobservationer per vecka.

Vårt mål är att skapa en trivsam arbetsmiljö där personalen kan arbeta tryggt. Vi är övertygade om att öppenhet och delaktighet har en nyckelroll vid främjandet av arbetssäkerhet och arbetshälsa. Därför har vi år 2020 arbetat för en säkerhetskultur som motiverar personalen att fästa uppmärksamhet vid arbetsplatsens och arbetsmetodernas säkerhet och med låg tröskel rapportera om observerade brister och utvecklingsobjekt.

Genom att utnyttja olika verktyg har vi strävat efter att göra säkerhetstänkandet en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Vår aktiva arbetarskyddskommission ser till att riskbedömningen hålls uppdaterad och lyfter fram olika utvecklingsobjekt. Korta säkerhetsmöten är ett snabbt sätt att informera personalen till exempel om användning av ny skyddsutrustning eller om ändringar i förfaranden, dessutom främjas säkerheten genom interna utvärderingar och säkerhetsronder. På det här sättet deltar hela personalen i främjandet av arbetssäkerheten och arbetshälsan. Vi lyckades de facto undvika arbetsolyckor nästan fem år i rad. Under årsservicen inträffade dock en olycklig arbetsolycka som ledde till att en anställd skadade sin fot. Vi undersöker alla olyckor och allvarliga tillbud, strävar efter att analysera rotorsakerna och tillsammans planerar åtgärder som ska vidtas för att undvika motsvarande händelser i framtiden.

 • Arbetsolyckor
  0
 • Personalens sjukfrånvaro
  0
  %
 • Säkerhetsobservationer
  0

Coronapandemin ledde till ändringar i våra arbetssätt år 2020. För att undvika fysiska kontakter övergick den administrativa personalen och kontorspersonalen till distansarbete, och alla möten och utbildningar sköts fram eller ordnades på nätet. Munskydd, handsprit och säkerhetsavstånd blev en oskiljaktig del av vardagen på arbetsplatsen. I början av året, innan pandemin bröt ut, hade personalen regelbundet fått delta i en timmes motionspass som ordnades varje vecka på anläggningens eget gym, men under resten av året var vi tvungna att annullera alla gemensamma friskvårdsevenemang som hade planerats. I stället uppmuntrades personalen att ta hand om sin arbetshälsa och ork i arbete genom införandet av Tyky-sedlar för rekreation. Undantagssituationen lyfte också fram den interna kommunikationens betydelse, och gjorde att de gemensamma morgonmötena och kaffepauserna via videosamtal blev viktiga för skapandet av sammanhållning och gemenskapskänsla. Coronapandemin kommer att utmana vår arbetshälsa även under det kommande året, men vi arbetar för att hitta nya sätt att stöda personalens arbetshälsa och ork i arbete även i dessa undantagstider.

PERSONAL

Vi skapar bra förutsättningar för individuell utveckling och inlärning i arbetet

Personalen hade sammanlagt 72 utbildningsdagar under år 2020.

Vi stöder utvecklingen av personalens yrkesskicklighet genom att skapa bra förutsättningar för utbildning och nätverkande. Personalens utbildningsbehov kartläggs årligen i samband med individuella målsamtal. I en individuell utbildningsplan knyts bolagets behov samman med de utvecklingsområden som den anställde har valt att fördjupa sig i. År 2020 ordnades de flesta utbildningar på nätet, vilket sänkte tröskeln för deltagande då inga resor förutsattes av deltagarna. Också olika slags webinarier blev bekanta för personalen. Under året avlades även två specialyrkesexamina.

Samarbete med studerande

Vi står gärna till tjänst och erbjuder studerande möjligheter att få arbetserfarenhet från avfalls- och energibranschen. I fjol anställde vi fem sommarvikarier för driftspersonalen och tre personer som arbetade med underhållsuppgifterna. Därtill erbjöd vi sommarjobb till tre unga som jobbade ett par veckor åt gången och tog hand om anläggningens grönområden och planteringar utomhus samt såg till att området var städat.

Vi samarbetar med studerande också utanför sommarjobbsäsongen. I fjol ville vi se till att arbetskraft fanns tillgänglig vid eventuell personalbrist på grund av coronapandemin, så vi deltidsanställde fyra studerande som jobbade som besöksansvariga och skötte driftspersonalens uppgifter. Det har också nästan årligen skrivits slutarbeten om olika teman på Westenergy.

MILJÖ

Ansvaret för miljön spelar en central roll i vår verksamhet

För oss är det viktigt att vår energiproduktion är så ren och miljövänlig som möjligt. I fjol fick vi se vilken nytta den nya rökgasskrubbern gav i ett års tid, och vi är mycket nöjda med resultaten. Tack vare skrubbern är saltsyra-, svaveldioxid- och ammoniakhalterna i rökgaserna rekordlåga.

Effektiv rening garanterar att fjärrvärme som produceras genom energiåtervinning av avfall är en hållbar lösning för klimatet.

Följande tabell visar ammoniak-, saltsyra- och svaveldioxidhalterna åren 2018 och 2020 samt en jämförelse med miljötillståndets gränsvärden.

I tabellerna nedan finns resultaten från de kontinuerliga rökgasmätningarna år 2020.

 

 

Engångsmätningar 2020

Anläggningens årliga utsläpp
Partiklar154 kg
TOC (total organisk kol)476 kg
HCl (saltsyra)168 kg
SO2 (svaveldioxid)1 264 kg
NOx (kväveoxider)159 136 kg
CO (kolmonoxid)9 639 kg
HF (fluorväte)0 kg
NH3 (ammoniak)105 kg
Hg (kvicksilver)0,303 kg
Cd+TI (kadmium och tallium)0,282 kg
Tungmetaller
(antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel, vanadin)
1,573 kg
Dioxiner och furaner0,0000012 kg
CO279 935 t

Vid sidan av uppföljningen av klimatutsläppen övervakas anläggningens verksamhet under året genom ett flertal andra mätningar som görs för att säkerställa att verksamheten följer de gällande miljöbestämmelserna. Det tas regelbundna vattenprov från det kondensvattnet som uppstår vid användning av skrubbern, områdets yt- och grundvatten samt täckdiket vid avfallslagret. Vi deltar också i Vasa stads gemensamma luftkvalitetskontroll, och luftutsläppens miljöpåverkan studeras i en mossundersökning. Förekomsten av aspgelélav som påträffats i det närliggande naturskyddsområdet och som tillhör arter som bör bevakas, är under bevakning av en utomstående observatör.

Också anläggningens restprodukter hanteras effektivt. Pannaskan och det APC-avfall som bildas i samband med rökgasrening behandlas i Fortums raffinaderi i Björneborg. Ur askan avlägsnas först saltet, varefter den resterande askan neutraliseras och slutdeponeras. Askans sammansättning och möjligheterna till nyttoanvändning håller på att kartläggas för att det i framtiden skulle vara möjligt att utnyttja och återanvända även dessa material.

Utnyttjandet av bottenslagg är ett praktexempel på en fungerande cirkulär ekonomi, där de olika material stannar kvar i kretsloppet och behåller sitt värde.

När det gäller bottenslagg, det vill säga aska som uppstår vid anläggningen, behandlas den för sin del av Suomen Erityisjäte Oy med en avancerad ADR-torrsepareringsteknik, varefter de separerade metallerna återvinns. Den återstående mineralfraktionen liknar sten och utnyttjas i jordbyggnadsarbeten, mest typiskt som material i de olika fördelningsskikt vid byggande av vägar och planområden. Mineralfraktionen kan också utnyttjas i tillverkning av olika betongprodukter. Då man vid jordbyggnadsarbeten ersätter användningen av naturens icke-förnybara råvaror och bland annat sand- och grustäkter med nyttoanvändning av bottenslagg minskar även miljöbelastningen. Metallåtervinning är likaså en mer hållbar lösning för miljön än malmbrytning och förädling av metaller.