Årsberättelse 2020

PRODUKTION

Rekordmängd fjärrvärme

Westenergys anläggning fungerar som länk mellan den kommunala avfallshanteringen och energisektorn; i anläggningen omvandlas det avfall som inte lämpar sig för återvinning till elektricitet och fjärrvärme.

Ur energiproduktionens synvinkel var år 2020 betydande för att rökgasskrubbern medförde 55 gigawattimmar mera energi till vår fjärrvärmeproduktion.

Westenergys betydelse för fjärrvärmeproduktionen i Vasas område har förstärkts varje år – jämfört med år 2013 har vår fjärrvärmeproduktion ökat med 53 procent. För elproduktionens del blev vi år 2020 något efter vårt mål på grund av det låga elpriset och optimeringen av fjärrvärmeenergi, även om våra mål för energiproduktionen i sin helhet nåddes. Anläggningens användningsgrad låg på en bra nivå (94,1 %), trots att målet inte helt nåddes på grund av tre skilda störningssituationer och de efterföljande underhållsåtgärderna.

Under året producerade vi totalt 402 gigawattimmar fjärrvärme, eller cirka 60 procent av all fjärrvärme i Vasas område.

Westenergy i siffror 2020

 • Användningsgrad
  0
  %
 • Anställda
  0
 • Driftstimmar
  0
  h
 • Utnyttjat avfall
  0
  t
 • Elektricitet
  0
  GWh
 • Fjärrvärme
  0
  GWh
 • Aska
  0
  t
 • Metall
  0
  t
 • Rökgasreningsrester (APC)
  0
  t
 • Pannaska
  0
  t
 • Avloppsvatten
  0
 • Regn- och smältvatten
  0
 • Kondensvatten
  0

Anläggningens energiproduktion blev mer klimatvänlig under året.

Vi strävar ständigt efter att anläggningens verksamhet ska bli renare och mer effektiv. Tack vare rökgasskrubbern har föroreningshalterna i luftutsläppen sjunkit avsevärt. Dessutom kan vi med hjälp av skrubbern med samma mängd avfall utvinna 15–20 % mera värme än tidigare, vilket innebär att anläggningsspecifika utsläpp har minskat i motsvarande grad. Till och med den fukt som avfallet förbinder kan utnyttjas med rökgasskrubbern. När fukten blir varmare bildas kondensvatten som efter reningen används i anläggningens egna processer. År 2021 kommer vi att effektivera användningen av kondensvatten ytterligare, då vi börjar hantera det för att vattnet ska kunna användas som tilläggsvatten i fjärrvärmenätet.

I fjol togs också ett värmeenergilager som ägs av Vasa Elektriskas och EPV Energi Ab i bruk. I fortsättningen kan den extra värmeenergin som Westenergy producerar i sommartid lagras i energilagret och utnyttjas när uppvärmningsbehovet är större. Ibruktagandet av lagret i berggrunden möjliggör även att man i framtiden kan flytta anläggningens årsservice till en mer optimal tidpunkt ur energiproduktionens synvinkel.

Under det kommande året kommer anläggningsområdets infrastruktur att utvecklas genom att man bygger en ny väganslutning och ett fält för avfallets mellanlagring. Den nya vägavslutningen och en vägningsstation ska förbättra logistiken i området och det nya fältet för mellanlagring gör att avfallet kan transporteras till mottagningshallen snabbare. Dessutom kommer det nuvarande mellanlagringsområdet att befrias för Stormossens egen användning.

 

UNDERHÅLL

Underhållsverksamheten skapar förutsättningar för en hög användningsgrad

Inga coronafall under årsservicen

Genom systematisk underhållsverksamhet och investeringar i anläggningen säkerställer vi anläggningens driftssäkerhet långt in i framtiden. Vi jobbar också för att underhållsåtgärderna kan genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Underhållsverksamheten styrs långt av en förebyggande underhållsplan, och årets höjdpunkt ur underhållets synvinkel är årsservicen. Då genomförs ett stort antal underhållsåtgärder och reparationer som förutsätter ett driftsstopp. En delvis förnyande av rostern samt omfattande granskning av tryckbärande anordningar hör till de största underhållsarbeten som genomfördes under årsservicen 2020.

Coronapandemin påverkade årsservicen 2020 på Westenergys anläggning på många olika sätt. Alla fysiska kontakter minimerades genom att man bildade arbetsteam, lunchpaus och andra pauser ordnades i ett separat tält utomhus för att garantera tillräckliga säkerhetsavstånd, möjligheter till handdesinficering utökades och ett omfattande påbud om att använda munskydd iakttogs i hela anläggningsområdet. Det var en utmaning att informera de cirka 100 utomstående anställda om alla specialarrangemang och regler, men vi lyckades med det och inga smittfall kom fram under årsservicen. Coronapandemin påverkade också tillgången till arbetskraft och reservdelar eftersom många produktionsanläggningar flyttade fram sin årsservice från vår till höst. Alla kritiska reparations- och underhållsarbeten kunde dock genomföras inom tidtabellen för årsservicen.

GRANSKNING AV AVFALLSKVALITÉT

Granskningarna ger en bättre helhetsbild av råmaterialets konsistens

I Westenergys anläggning utvinns energin i källsorterat samhällsavfall som består av olika material. Genom att avfallet noggrant blandas samman och de stora avfallsobjekten krossas jämnas kvalitetsskillnaderna ut, vilket ger en stabilt fungerande och effektiv produktionsprocess.

Vi tar stickprov på inkommande lass för att få en bättre bild av råmaterialets konsistens. Granskningarna ingår också i förutsättningarna för vårt miljötillstånd som detaljerat fastställer vilka avfallsfragment som lämpar sig för energiåtervinning.

År 2020 granskade vi 84 lass.

Andelen metallavfall och farligt avfall har under åren hållits på ungefär samma nivå, men tyvärr har mängden byggavfall, som till exempel PVC-plast, gipsskivor och isoleringsull, ökat bland brännbart avfall. Även rågasmätningarna som visar konsistensen i anläggningens rökgaser före rening har indikerat motsvarande utveckling. Byggavfall lämpar sig inte för energiåtervinning på grund av de sura förore-ningar som bildas vid förbränning och som med tiden orsakar korrosion i pannans rörsystem. Dessutom finns det många sorters byggavfall som kan få mekaniska maskiner att fastna. Även om energiåtervinningen i betydande grad har minskat behovet att deponera avfall finns det ännu ett flertal material som är utmanande för cirkulär ekonomi och som inte lämpar sig för återanvändning eller energiåtervinning.

År 2021 ska granskningarna av avfallslass flytta till ett nytt område för avfallets mellanlagring som i sin tur skapar nya möjligheter för en övergripande utveckling av granskningsverksamheten.