Vuosikertomus 2020

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2020

Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön kahdestoista. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja.

Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen energiahyödyntämiseen ja jalostamiseen erikoistuneen laitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja myy osakkailleen palvelua omakustannusperiaatteella. Laitoksen tuottama energia jalostetaan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012.

Vuoden 2019 aikana saatiin päätökseen omistusjärjestelyt, jossa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä tuli merkittävä omistaja yhtiöön. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetoimitukset alkoivat 1.7.2020.

Vuoden 2020 aikana Westenergy Oy Ab:n laitoksella pyrittiin jälleen hakemaan hyvää käytettävyyttä ja korkeaa hyötysuhdetta. Vuoden 2019 loppupuolella oli tehty merkittäviä investointeja mm. savukaasujen puhdistamiseksi sekä sen sisältämän lämpöenergian hyödyntämiseksi. Vuosi 2020 osoittikin, että investoinnit täyttivät sille asetetut tavoitteet hyvin. Kaukolämpöä tuotettiin uusi ennätysmäärä. Laitoksen savukaasujen puhdistus parani entisestään huomattavasti. Myös jätettä hyödynnettiin uusi ennätysmäärä 193 675 tonnia. Laitoksen hyötysuhdekin nousi uudelle ennätystasolle. Tuotannollisesti vuosi 2020 oli siis varsin onnistunut. Korkea käytettävyys ja erityisesti erinomaisesti läpiviety vuosihuoltoseisokki takasivat myös taloudellisesti hyvän tuloksen.

Yhtiön liikevaihto kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa kaukolämpövolyymien takia sekä edellisvuotta matalampien kustannusten takia. Sähkön hinta oli vuoden 2020 aikana arvioitua kehnompi. Sähkön toimitusmäärät jäivät odotetusta, osittain kylläkin kaukolämmön toimitusten kustannuksella, joten taloudellisesti tällä ei olut Westenergylle suurta merkitystä. Lämmön varastointiakin päästiin jo kuluneen vuoden aikana harjoittelemaan lupaavin tuloksin.

Alkuvuodesta maailmanlaajuiseksi levinnyt koronapandemia vaikutti myös Westenergyn toimintaan. Erilaiset rajoitukset tulivat vuoden mittaan tutuiksi. Vuosihuoltoseisokki osui syksyyn 2020, jolloin epidemia oli lähes pahimmillaan Vaasan alueella. Lisäksi seisokkiin osallistuneesta työvoimasta lähes neljännes saapui ulkomailta. Seisokin suunnittelu ja toteutus vaatikin extra huolellisuutta ja resurssointia. Toteutus onnistui kuitenkin erinomaisesti, eikä vuosihuoltoseisokin aikana noussut esille yhtään koronatartuntaa tai edes epäilyä.

Pohjakuonaa syntyi ja käsiteltiin edellisvuosien mukaisesti. Kehitystyö pohjakuonan jatkojalostamisen osalta on tuottanut tulosta vuosien saatossa yhteistyökumppaneidemme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Pohjakuonan käsittely sekä siihen liittyvät toimintamallit ovat edelleen tehostuneet ja siihen liittyviä kustannuksia on jälleen saatu pienemmiksi. Pohjakuonan käsittely kilpailutettiin vuoden 2020 aikana. Kilpailutuksen voitti Suomen Erityisjäte Oy, jonka kanssa on tehty sopimus pohjakuonien jatkokäsittelystä.

Ylläpitokustannukset alittivat arvioidut ja olivat myös edellisvuotta pienemmät. Tehokkaasti läpiviety vuosihuoltoseisokki edesauttoi. Westenergy vuosihuoltoseisokki pidettiin lokakuun lopulla ja se kesti 2 viikkoa. Korona pandemian vuoksi vuosihuoltoseisokkiin jouduttiin varautumaan hyvissä ajoissa. Joitakin hankintoja ja sopimuksia jouduttiin tekemään hyvissä ajoin jo keväällä varmistaaksemme saatavuuden.

Kemikaalikustannukset pysyivät hyvin edellisen vuoden tasolla. Savukaasupesurin myötä tuli uusia kemikaaleja käyttöön, mutta pesurin ansiosta kemikaalien kokonaiskustannuksia pystyttiin hallitsemaan hyvin. Kaikkiaan Westenergyn muuttuvat kustannukset olivat selvästi edellisvuotta ja myös arvioitua pienemmät. Kiinteät kustannukset olivat myös aikaisempaa pienemmät ja alittivat arvioidun poistoja lukuun ottamatta. Rahoituskulut pienenivät edellisvuoteen verrattuna. Koronaepidemia aiheutti myös hallinnollisten kulujen kuten matka, koulutus ja eräiden palvelujen osalta huomattavia säästöjä. Tämä tietysti seurausta erilaisista matkustamis- ja kokoontumisrajoituksista valtakunnassamme.

Tilikauden 2020 aikana tehtyjen investointien määrä oli yhteensä 2,19 meur. Merkittävimpänä näistä oli savukaasupesuri-investoinnin viimeistely. Pesuri-investointi toteutettiin pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana ja otettiin jo koekäyttöön marraskuussa 2019. Lopulliset asennukset ja käyttöönotot tapahtuivat kuitenkin vasta vuoden 2020 puolella. Investoinnilla Westenergy pystyy vastaamaan EU:n BREF asiakirjassa määriteltyihin savukaasujen puhdistusvaatimuksiin entistä tehokkaammin. Lisäksi laitteistolla saadaan myös savukaasujen sisältämä lämpöenergia tehokkaasti hyötykäyttöön. Lisäksi yhtiö investoi merkittävästi mm. pussisuotimen kuljettimiin ja oheislaitteisiin, uuteen toimintajärjestelmään, elohopean analysointijärjestelmään, sekä hulevesien öljyerottimeen. Kuluneen vuoden aikana myös aloitettiin uuden sisääntulotien sekä jätteiden välivarastoalueen suunnittelu.

Westenergyn merkittävä investointiohjelma vuosien 2019-20 aikana on vaikuttanut poistoihin. Kuluneen vuoden aikana aktivoidut investoinnit nostivat poistoja. Poistot nousivat huomattavasti edellisestä vuodesta. Yhtiön hallitus on päättänyt uudesta poisto-ohjelmasta. Poisto-ohjelmassa siirrytään kaikkien rakennusten osalta elinkeinoverolain mukaisiin maksimipoistoihin vuoden 2022 alusta, mikä vastaa paremmin rakennusten kunnon kehittymistä.

Yhtiön kassatilanne on hyvä. Yhtiö on neuvotellut vuoden 2020 aikana uuden 8,5 meur lisärahoitusjärjestelyn kattaakseen investointitarpeitaan. Lisärahoitusta nostettiin joulukuussa 2020 1 meur. Loput sopimuksen mukaisesta järjestelystä on tarkoitus hyödyntää vuoden 2021 aikana.

Westenergy on jalostanut strategiatyötään kuluneen kauden aikana. Yrityksen strategian määrittelee pitkälti EU:n ja Suomen tavoitteet ilmasto ja kiertotalouskysymyksissä. Westenergy tekee ja hakee tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä omistajayhtiöidensä ja muiden mahdollisten yhteistyöpartnereiden kanssa. Westenergy on ollut alan edelläkävijä määritellessään alalle omaa green deal -pakettia, joka on saanut ympäristöministeriön teettämän selvityksen perusteella varovaista kannatusta alan valtakunnallisiltakin toimijoilta. Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalous-ajatteluun sekä ilmastokysymyksiin pohjautuvia selvitys- ja tutkimushankkeita. Yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen alueiden osalta mm. Vaasan Yliopiston ja VEBICin kanssa. Strategiatyöhön pohjautuen on tilikauden aikana viety eteenpäin kehityshankkeita, jotka liittyvät mm. hiilidioksidin talteenottoon, biopolttoaineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, lämmön varastointiin, hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden jalostamiseen energiaksi sekä muiksi materiaaleiksi, mahdolliseen lisäkapasiteetin selvittämiseen sekä kiertotalouden tiekartan ja ekosysteemin rakentamiseen jäte-energia-alalle. Yhtiö on ollut myös aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotalousratkaisuja mm. yhdessä Mustasaaren kunnan, Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja omistajayhtiöidensä kanssa.

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy Oy Ab pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa. Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy Oy Ab pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. Westenergy Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamisjärjestelmä, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisia vaatimuksia, on arvioitu vuoden 2020 aikana ulkopuolisen riippumattoman arvioijan toimesta.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 33 henkilöä, ja tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 33 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 37 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2020 olivat 2.266.380 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt (varapuheenjohtaja), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Teuvo Suominen ja Harri Virtanen (varsinaiset jäsenet). Hallitus on kokoontunut yhteensä kymmenen kertaa kuluneella tilikaudella. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 15.903.873 euroa tilikauden lopussa. Yhtiössä on 15.903.873 osaketta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä itsellään toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi.
Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 12 038,92 euroa siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan.

Vaasassa 25.2.2021

Westenergy Oy Ab, Hallitus

Tulos

Tase

Rahoituslaskelma

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Noudatetut säännökset
Tilinpäätös on laadittu pienyrityssäännöstä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Johdannaiset
Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset.

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Muilta osin tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pienyritysten tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamiset olettamaperiaatteita ja – menetelmiä.

TIEDOT KORKORISKIN SUOJAAMISEKSI TEHDYISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 21 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 24,6 meur laina, joka erääntyy 2 vuoden kuluttua. Lainan ehtojen tarkastus on 2022.

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat 8.12.2027 saakka.

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Päiväkirja, ATK

Pääkirja, ATK

Tasekirja, sidottu

Palkkakirjanpito erillisenä

TILIKAUDELLA KÄYTETYT TOSITELAJIT

Handelsbanken pankkitili tositelaji 20

Ostolaskut tositelaji 71

Ostolaskut sähköisesti tositelaji 73

Kassa- ja muistiotositteet tositelaji 90

Alv-kirjaukset tositelaji 91

Vyörytystentositelaji tositelaji 92

Tilinpäätöksen ovat allekirjoittaneet

 • Paavo Eloniemi
  hallituksen puheenjohtaja
 • Olli Alhoniemi
  toimitusjohtaja
 • Ragnvald Blomfeldt
  hallituksen jäsen
 • Paavo Hankonen
  hallituksen jäsen
 • Jouko Huumarkangas
  hallituksen jäsen
 • Teuvo Suominen
  hallituksen jäsen
 • Harri Virtanen
  hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen on antanut Vaasassa 8.4.2021 Kjell Berts, KHT.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 2165379-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Vaasassa 8.4.2021

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Kjell Berts
KHT