Vuosikertomus 2020

Kuten lukuisissa muissakin yrityksissä, myös Westenergyllä vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka vaikutukset näyttävät ulottuvan myös pitkälle vuoteen 2021. Westenergyllä on yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittinen tehtävä, sillä turvaamme sekä jätehuollon että energiantuotannon toimivuutta. Pandemian puhjettua kevättalvella meidän oli tehtävä nopeasti päätöksiä, jotta pystyimme turvaamaan henkilöstön terveyden ja turvallisuuden ja näin myös yhtiön ydintoiminnot. Toimihenkilöt siirtyivät etätöihin, keskeytimme vierailut laitokselle ja pidimme fyysiset kontaktit työpaikalla minimissään tartuntojen ehkäisemiseksi monien muiden toimenpiteiden ohella. Haluan kiittää henkilöstöämme erinomaisesta työpanoksesta sekä pitkäjänteisyydestä koronavuoden aikana. Toimenpiteet ovat tehonneet, mutta on hyvin tärkeää, että niitä jaksetaan noudattaa niin kauan, että pandemia laantuu.

Turvaamme sekä jätehuollon että energiantuotannon toimivuutta.

Vaikka pandemia muutti monella tavoin erityisesti työskentelytapojamme, yhtiön ydintoiminnot pystyttiin turvaamaan. Vuonna 2020 Westenergyn uusin omistajayhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy aloitti jätetoimitukset laitokselle, joten vastaamme nyt noin puolen miljoonan suomalaisen kierrätykseen soveltumattoman jätteen hyödyntämisestä, mikä tarkoitti viime vuonna 194 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Haluan kiittää kaikkia omistajayhtiöitämme sujuvasta yhteistyöstä ja aktiivisesta otteesta kiertotalouden kehittämiseen.

Vuoden aikana panostimme siihen, että saimme laitoksen toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman korkealla käyttöasteella. Pääsimme näkemään savukaasupesurin tuomat vaikutukset koko vuoden ajanjaksolla, ja olemme tuloksiin erittäin tyytyväisiä. Laitoksen savukaasut ovat nyt entistä puhtaammat, ja kaukolämmön tuotantoon pesuri toi 55 gigawattitunnin lisän. Tuotimme vuonna 2020 noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä – yhteensä 402 gigawattituntia, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin yhtiön toiminnan aikana. Sähkön tuotannossa jäimme hieman tavoitteesta 89 gigawattitunnin tuotantomäärällä, mihin vaikutti olennaisesti sähkön hyvin matala hinta. Käytettävyydessä jäimme myös hieman tavoitteesta kesäaikaan sattuneiden putkirikkojen ja niitä seuranneiden huoltokatkojen vuoksi. Kokonaisuudessaan tuotantolukemat viime vuoden osalta ovat todella hyvät, mutta pyrimme edelleen kehittämään laitoksen toimintaa puhtaammaksi ja tehokkaammaksi.

Tuotimme vuonna 2020 noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä.

Otimme jälleen varmoja askeleita ilmastoystävällisemmän energiantuotannon suuntaan, kun solmimme sopimuksen Westenergyn hukkalämmön varastoinnista Vaasan Sähkö Oy:n ja EPV Energia Oy:n energiavarastoon. Kalliovaraston ansiosta Westenergyn kesäaikaan tuottama ylimääräinen lämpöenergia pystytään varastoimaan ja hyödyntämään silloin, kun lämmitystarve on suurempi. Näin pystytään tasaamaan energiantuotannon ja -tarpeen välistä erotusta. Energiavaraston käyttöönotto on yksi osoitus siitä hienosta yhteistyöstä, jota tällä seudulla on tehty puhtaamman ja tehokkaamman energiantuotannon aikaansaamiseksi. Kiitos Vaasan Sähkölle toimivasta yhteistyöstä!

Tavoitteet ilmanpäästöjen vähentämisestä ja erityisesti hiilineutraaliudesta ohjaavat vahvasti energia-alan kehitystä niin valtakunnan kuin EU:nkin tasolla. Myös meidän on tärkeää pysyä kehityksessä mukana. Olemme Westenergyllä käynnistäneet yhteistyössä Vaasan yliopiston innovaatioalusta VEBIC:in kanssa hankkeen, jonka puitteissa selvitämme, millainen teknologia parhaiten soveltuisi laitoksellemme hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen tai vaihtoehtoisesti varastointiin. Veimme hanketta määrätietoisesti eteenpäin myös viime vuoden aikana, ja tavoittelemme hiilineutraalia energiantuotantoa vuosikymmenen loppuun mennessä. Hiilidioksidin talteenottohankkeen lisäksi pyrimme edistämään kiertotalouden kehittämistä koko toiminta-alueellamme, ja olemme myös mukana hankkeessa, joka tähtää biokaasun tehokkaampaan tuotantoon ja jakeluun koko Pohjanmaan alueella.

Energia- ja jätealaan liittyvä lainsäädäntö on tällä hetkellä suurten muutosten kohteena. Koska Westenergy toimii kahden alan leikkauspisteessä, muutokset vaikuttavat toimintaamme ja tulevaisuuteemme kahdelta suunnalta. Strategiatyössämme olemme pyrkineet tunnistamaan toimintaympäristömme haasteet, ja pyrkimyksemme on turvata yhtiön toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Jätteen energiahyödyntämisellä on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä, ja pyrimme olemaan aktiivisesti mukana niissä keskusteluissa, joiden pohjalta alaan vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan. Olemme yhteistyökumppaneidemme ja etujärjestöjen kanssa aktiivisesti luomassa alalle omaa Green Dealiä, sillä uskomme, että yhteisten hankkeiden ja tavoiteohjelmien avulla kiertotaloustavoitteet pystytään tavoittamaan huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi verotuksen keinoin. Haluan kiittää yhtiömme hallitusta tulevaisuuteen suuntautuvasta näkemyksestä ja aktiivisesta otteesta yhtiön kehittämiseen.

Kun puhutaan kierrätys- ja kiertotaloustavoitteista, katseet kääntyvät helposti jätealaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kiertotaloustavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos koko tuotteiden arvoketju otetaan huomioon regulaation suunnittelussa. Jo arvoketjun yläpäässä on tärkeää miettiä koko tuotteen elinkaari ja suunnitella, mistä materiaaleista tuotteita valmistetaan sekä miten materi-aalit pystytään kierrättämään tehokkaasti käytön jälkeen. On myös tärkeää pyrkiä luomaan markkinoita kierrätysmateriaaleille. Westenergy on mukana tekemässä muutosta, mutta todelliseen muutokseen tarvitsemme mukaan koko arvoketjun. Puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä.

Olli Alhoniemi
Toimitusjohtaja

Jätteen energiahyödyntämisellä on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä.