Vuosikertomus 2020

TUOTANTO

Ennätyksellinen määrä kaukolämpöä

Westenergyn laitos toimii linkkinä kunnallisen jätehuollon ja energiasektorin välillä, sillä laitoksessa kierrätykseen soveltumaton osa jätteestä muuttuu sähköksi ja kaukolämmöksi.

Energiantuotannon saralla vuosi 2020 oli merkittävä, sillä savukaasupesuri toi kaukolämmön tuotantoomme 55 gigawattituntia lisäenergiaa.

Westenergyn merkitys Vaasan alueen kaukolämpötuotannossa onkin vahvistunut vuosi vuodelta – vuoteen 2013 verrattuna kaukolämpötuotantomme on kasvanut 53 prosenttia. Sähkön tuotannossa jäimme vuonna 2020 hieman tavoitteesta sähkön alhaisen hinnan sekä kaukolämpöenergian optimoinnin vuoksi, vaikkakin kokonaisuutena energiantuotannon tavoitteet täyttyivät. Laitoksen käytettävyys oli hyvää luokkaa (94,1 %), vaikka kolmen erillisen häiriötilanteen sekä näitä seuranneiden huoltotoimen-piteiden vuoksi tavoitteesta hieman jäätiin.

Vuoden aikana tuotimme yhteensä 402 gigawattituntia kaukolämpöä eli noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä.

Westenergy numeroina 2020

 • Käytettävyys
  0
  %
 • Henkilöstö
  0
 • Käyttöaika
  0
  h
 • Hyödynnetty jäte
  0
  t
 • Sähkö
  0
  GWh
 • Kaukolämpö
  0
  GWh
 • Tuhka
  0
  t
 • Metalli
  0
  t
 • Savukaasujen puhdistusjäte (APC-jäte)
  0
  t
 • Kattilatuhka
  0
  t
 • Jätevedet
  0
 • Sade- ja sulamisvedet
  0
 • Lauhdevesi
  0

Vuoden aikana laitoksen energiantuotanto kehittyi entistä ilmastoystävällisemmäksi.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään laitoksen toimintaa tehokkaammaksi ja puhtaammaksi. Savukaasupesurin ansiosta epäpuhtauspitoisuudet ilmanpäästöissä ovat laskeneet merkittävästi. Lisäksi pesurin avulla tuotamme 15–20 % enemmän lämpöä samalla jätemäärällä kuin aiemmin, joten myös laitoksen ominaispäästöt ovat vastaavasti vähentyneet. Savukaasupesurin ansiosta jopa jätteiden sisältämä kosteus pystytään hyödyntämään. Se lauhtuu lauhdevedeksi, jota puhdistuksen jälkeen käytetään laitoksen omissa prosesseissa. Vuonna 2021 tehostamme lauhdeveden käyttöä entisestään, sillä siitä aletaan valmistaa lisävettä kaukolämpöverkostoon.

Viime vuonna otettiin käyttöön myös Vaasan Sähkön ja EPV Energian omistama energiavarasto. Jatkossa Westenergyn kesäaikaan tuottama ylimääräinen lämpöenergia pystytään varastoimaan energiavarastoon ja hyödyntämään silloin, kun lämmitystarve on suurempi. Kalliovaraston käyttöönoton myötä laitoksen vuosihuollon ajankohdan muuttaminen energiantuotannon kannalta otollisemmaksi on myös tulevaisuudessa mahdollista.

Tulevana vuonna alueen infrastruktuuria tullaan kehittämään uuden tieliittymän ja jätteen välivarastointikentän rakentamisen myötä. Uusi tieliittymä ja vaaka-asema parantavat alueen logistiikkaa, ja välivarastointikentän käyttöönoton myötä jätteet ovat nopeammin kuljetettavissa vastaanottohalliin. Lisäksi nykyinen välivarastointialue vapautuu Stormossenin omaan käyttöön.

KUNNOSSAPITO

Kunnossapitotoiminnalla luodaan edellytykset laitoksen korkealle käyttöasteelle

Koronatapauksilta vältyttiin vuosihuollon aikana.

Teemme systemaattista huoltotoimintaa ja investointeja, joilla taataan laitoksen toimintavarmuus pitkälle tulevaisuuteen. Kunnossapitotoiminta pyritään toteuttamaan myös mahdollisimman kustannus-tehokkaasti. Ennakkohuoltosuunnitelma määrittelee pitkälti huoltotoimintaa, ja kunnossapidollisesti vuosi huipentuu vuosihuoltoon, jolloin toteutetaan mittava määrä laitoksen alasajoa edellyttäviä huoltotoimenpiteitä ja korjauksia. Vuoden 2020 vuosihuollon laajimpia töitä olivat arinan osittainen uusiminen sekä laajamittaiset painelaitteiden tarkastukset.

Koronapandemia vaikutti Westenergyn laitoksen vuosihuoltoon vuonna 2020 monin tavoin. Fyysiset kontaktit pidettiin minimissään työtiimien avulla, ruokailut ja tauot järjestettiin erillisessä ulkoteltassa turvaetäisyyksien mahdollistamiseksi, käsien desinfiointipisteitä lisättiin ja laitosalueella noudatettiin maskipakkoa. Haasteena oli viestiä erityisjärjestelyistä ja säännöistä kaikille noin 100 ulkopuoliselle työntekijälle, mutta tehtävässä onnistuttiin ja koronatapauksilta vältyttiin vuosihuollon aikana. Koronapandemialla oli vaikutuksia myös työvoiman ja varaosien saatavuuteen, sillä useat tuotantolaitokset siirsivät vuosihuoltonsa keväältä syksylle. Kaikki kriittiset korjaus- ja huoltotyöt pystyttiin kuitenkin toteuttamaan vuosihuollon aikana suunnitellun aikataulun puitteissa.

JÄTELAADUN TARKASTUS

Tarkastustoiminnalla raaka-aineen koostumuksesta saadaan tarkempi kuva

Westenergyn laitoksessa hyödynnetään energiana syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, joka koostuu erilaisista materiaaleista. Huolellisella sekoittamisella ja suurten jätteiden murskauksella jätteen laatua tasataan, jolloin tuotantoprosessi toimii tasaisesti ja tehokkaasti.

Tarkastamme laitokselle saapuvia kuormia pistokoeluontoisesti, jotta raaka-aineen koostumuksesta saadaan tarkempi kuva. Myös ympäristölupamme edellyttää tarkastustoimintaa, ja luvassa määritellään tarkoin energiahyötykäyttöön soveltuvat jätejakeet.

Vuonna 2020 tarkastimme 84 kuormaa.

Metallin ja vaarallisen jätteen osuus on vuosien aikana pysynyt samansuuruisena, mutta erilaisten rakennusjätteiden, kuten PVC-muovin, kipsilevyjen ja eristevillan osuus poltettavassa jätteessä on valitettavasti kasvanut. Samaa kehitystä ovat indikoineet laitoksen raakakaasumittaukset eli vielä puhdistamattomien savukaasujen koostumusmittaukset. Rakennusjäte ei sovellu energiahyötykäyttöön, sillä sen poltossa muodostuu happamia epäpuhtauksia, jotka vähitellen aiheuttavat korroosiota kattilaputkistoissa. Lisäksi monet rakennusjätteet saattavat jumiuttaa mekaanisia laitteistoja. Vaikka jätteen energiahyötykäyttö on vähentänyt kaatopaikkauksen tarvetta merkittävästi, on olemassa vielä useita kiertotalouden näkökulmasta haastavia materiaaleja, jotka eivät sovellu kierrätykseen tai hyödynnettäväksi energiana.

Vuonna 2021 jätekuormien tarkastuspiste siirretään uudelle välivarastointialueelle, joka luo uusia mahdollisuuksia tarkastustoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.